OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE Ř21

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) Vojtěchem Sirovátkou, IČ: 75546523, se sídlem Praha 8, Bohnice, Poznaňská 444/15, jakožto provozovatelem webové aplikace Ř21 (dále jen „webová aplikace“) přístupné prostřednictvím webových stránek dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese www.R21app.cz (dále jen „webové stránky“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při poskytování služeb provozovatelem a užívání aplikace Ř21. Mobilní aplikace je forma webové aplikace, kterou lze stáhnout prostřednictvím Google Play a Appstore a provozovat ji na mobilním zařízení při připojení se k uživatelskému účtu (dále jen „mobilní aplikace“). Webová aplikace a mobilní aplikace dále společné též „aplikace Ř21“). Tyto obchodní podmínky jsou trvale umístěny na webové stránce https://r21app.cz/obchodni-podminky.
  2. Provozovatelem aplikace Ř21 je Vojtěch Sirovátka, IČ: 75546523, se sídlem Praha 8, Bohnice, Poznaňská 444/15.
  3. Uživatelem je podnikatel, tedy právnická nebo fyzická osoba, která naplňuje znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku.
  4. Aplikace Ř21 je určena pro podnikatele, a to jak fyzické, tak právnické osoby.
  5. Každý uživatel užívající aplikaci Ř21 si vytváří uživatelský účet, což je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb provozovatelem. Při vytváření uživatelského účtu je každý uživatel povinen zadat úplné a pravdivé údaje o jeho sobě. Tyto údaje budou následně použity pro vytvoření dokladů a dokumentů souvisejících s aplikací Ř21 (jako jsou např. zakázkové listy a faktury).
  6. Právní vztahy a případné spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právním řádem. Případné spory mezi provozovatelem a uživatelem budou řešeny soudy České republiky.
 2. Vlastnická práva, užití díla, licence
  1. Aplikace Ř21 je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a veškerá majetková práva k ní vykonává provozovatel. Založením uživatelského účtu poskytuje provozovatel uživateli osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace Ř21. Licence se uděluje pouze po dobu trvání uživatelského účtu a jen pro účely užití podnikatelské činnosti uživatele.
  2. Provozovatel poskytuje licenci jako úplatnou a odměna za její užití je uvedena níže v čl. III. těchto obchodních podmínek.
  3. Uživatel není oprávněn jakkoli aplikaci Ř21 pozměňovat nebo vytvářet odvozená díla.
  4. Licenci není možné postoupit dále ani udělit podlicenci. Uživatel není oprávněn a nesmí aplikaci Ř21 jakýmkoli dalším způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob, které mu poskytují služby, pro něž je vyžadován přístup k aplikaci Ř21.
  5. Je zakázáno užívat aplikaci Ř21 způsobem, který by narušoval práva provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu není uživatel těmito obchodními podmínkami oprávněn.
  6. Licence zaniká společně s ukončením uživatelského účtu a shodně jako smlouva o poskytování služeb dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.
  7. V případě, že by uživatel užíval aplikaci Ř21 v rozporu s těmito obchodními podmínkami, je provozovatel oprávněn uživatele na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout uživateli lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany uživatele i nadále trvat i po uplynutí této lhůty, je provozovatel zproštěn veškerých záruk a odpovědnosti za vady předmětu plnění a dále jakýchkoliv povinností plynoucích z uzavřených smluv týkajících se předmětu plnění s uživatelem. Dále se uživatel zavazuje nahradit provozovateli veškeré pokuty a nároky uplatněné třetími stranami.
  8. V případě, že uživatel způsobí neoprávněné užití předmětu plnění třetí osobou, je povinen na vlastní náklady tomuto neoprávněnému užití zamezit
 3. Platební podmínky
  1. Výše úplaty za užívání aplikace Ř21 je závislá na variantě zvolené uživatelem.
  2. Aplikace Ř21 je poskytována ve třech variantách. Verze tarifů jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na webových stránkách provozovatele na adrese https://r21app.cz (dále jen „ceník“).
  3. Platba za zvolenou verzi aplikace Ř21 probíhá předem za každý kalendářní měsíc, a to prostřednictvím prostřednictvím platební brány.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Prostřednictvím aplikace Ř21 může uživatel vytvářet zakázkové listy, ve kterém budou uvedeny informace o zákazníkovi, popis provedené práce, použitý materiál, fotodokumentace a cena. Na základě zakázkového listu vytvoří aplikace Ř21 fakturu. V rozšířených verzích aplikace Ř21 je uživateli nabídnuta možnost využít další služby jako např. kalendář pro plánování zakázek a využití služeb spolupracujících osob. Podrobný popis zvoleného tarifu včetně výše úplaty za danou variantu služby aplikace Ř21 je uveden na webových stránkách provozovatele.
  2. Z dokladů, které uživatel prostřednictvím aplikace Ř21 vygeneruje, není dovoleno odstraňovat nebo měnit jakákoli označení, název, loga nebo údaje o provozovateli nebo údaje o aplikaci Ř21. Jestliže tak uživatel nebo třetí osoba na pokyn uživatele učiní, neodpovídá provozovatel za případnou škodu, kterou tím uživatel nebo třetí osoba způsobí.
  3. Veškerá data uložená uživatelem do aplikace Ř21 a do databáze provozovatele jsou ve výlučném vlastnictví uživatele, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, veškerá práva a odpovědnost za tato data nese výlučně uživatel.
  4. Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatele nebo mu jinak v zamezit užívání aplikace Ř21, a to bez předchozího upozornění, pokud se lze důvodně domnívat, že uživatel porušuje tyto obchodní podmínky, nebo pokud používá aplikaci Ř21 v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními zásadami a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet, nebo pokud lze mít důvodné obavy, že prostřednictvím aplikace Ř21 páchá nebo napomáhá páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.
  5. Bude-li uživateli zrušen uživatelský účet nebo zamezen přístup na jeho uživatelský účet dle čl. IV. odst. 4 těchto obchodních podmínek, nemá uživatel nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti s takovýmto zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání před uplynutím sjednané doby užívání.
  6. Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení poskytování veškerých služeb v aplikaci Ř21 a rovněž k vymazání veškerých dat v aplikaci Ř21
 5. Odpovědnost z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí aplikací Ř21 vygenerovaných dokumentů a dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů aplikace Ř21. Za správnost a úplnost vygenerovaných dokladů nese odpovědnost výlučně uživatel.
  3. Provozovatel neodpovídá za vady ani za případné škody, či ztráty dat, způsobené při využívání aplikace Ř21, nebo výstupy aplikace Ř21, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele, zejména (nikoliv však výlučně) za vady či škody způsobené nesprávným užíváním aplikace Ř21 nebo užíváním v rozporu s pokyny provozovatele, neodborným zásahem do aplikace Ř21, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za data importovaná do aplikace Ř21 uživatelem nebo z databází třetích osob, za jejich dostupnost a přístupnost, a dále za škody způsobené provozem aplikací třetích osob v aplikaci Ř21 (např. platební brány).
  5. Za tvorbu, využívání a provozování dat v aplikaci Ř21 nese odpovědnost výhradně uživatel. Uživatel je povinen provádět bezpečnostní zálohy dat v souladu s pravidly běžnými pro nakládání s daty v informačních systémech. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat nebo datových struktur uživatele uložených v aplikaci Ř21.
  6. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.
  7. Provozovatel je v rámci poskytování služeb oprávněn provádět údržbu aplikace Ř21. O plánovaných odstávkách aplikace Ř21 bude uživatel provozovatelem informován.
  8. Může se stát, že v době údržby aplikace Ř21 nebude aplikace po dobu nezbytně nutnou přístupná. Provozovatel může provádět úpravy aplikace Ř21 a přidávat do ní nové funkce. Za dobu nefunkčnosti aplikace Ř21 v důsledku údržby nenáleží uživateli finanční kompenzace.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Jakým způsobem je nakládáno s poskytnutými osobní údaji, je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.
 7. Doba trvání smlouvy
  1. Vytvořením uživatelského účtu (vyplněním formuláře pro registraci) vzniká smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a uživatelem a dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy o poskytování služeb tvoří tyto obchodní podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu, případně ve znění pozdějších změn, a obsah smlouvy o zpracování osobních údajů tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva o poskytování služeb a smlouva o zpracování osobních údajů se uzavírají na dobu trvání uživatelského účtu a zanikají zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo provozovatele bez právního nástupce.
 8. Řešení sporů
  1. Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právním řádem.
  2. V případě řešení jakéhokoliv sporu se provozovatel i uživatel zavazují vyvinout maximální úsilí ke smírnému odstranění a vyřešení sporu.
  3. Pro případ vzniku sporu mezi provozovatel a uživatelem, který nebude možno ukončit smírnou cestou, bude příslušným k projednání takového sporu soud s místní příslušností dle sídla provozovatele.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Prodávající je oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.
  2. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena zprávou na uživatelský účet prostřednictvím aplikace Ř21 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že uživatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. Částka odpovídající nevyčerpanému poskytování služeb se uživateli nevrací. V případě, že uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny obchodních podmínek provozovatelem, má se za to, že s novými obchodními podmínkami souhlasí.
  3. Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek.
  4. Právní vztahy mezi prodávajícím a uživatelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Uživatel založením uživatelského účtu prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před založením svého uživatelského účtu a ujednání obchodních podmínek jsou pro něj a srozumitelná a plně jim rozumí.
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 17.9. 2019

V Praze dne 17.9. 2019